Heidegger Suomessa

Helsingin yliopisto, 16-17.01.2004

Miika Luoto: kollokvion avaus

Arto Haapala: Heidegger ja vasara: Filososofisen rakentamisen ongelmasta


Mitä on järkevää tutkia, ajattelemisen arvoista?
Filosofointi tai ei-mitään tekeminen
Parhaiten toissijaisten ongelmien parissa
Ero empirisesta analyysista
Ymmärtäminen: rationaalinen vai ei? Zeug/väline (vasara)
Gadamer, Arendt, Sartre, Merleau-Ponty, Bourdieu, Foucault
Peruskysymys, jota pitää pohtia ennen kuin siirrytään muuhun
Lukea samalla tavalla kuin Heidegger luki: etsien jotain, mitä tekijä ei välttämättä nähnyt

Keskustelu:


Leila Haaparanta: normatiivinen etiikka
Kielen monimutkaisuus: paljon voitaisiin sanoa selkeästi

Leena Kakkori: Zollikon-seminaarit ja Oleminen ja aika


Lennart Bosch, sveitsiläinen psykiaatri
1. yhteys: 1947
1. seminaari: 1959, psykiaatreille, psykologeille
Aristoteles, Kant, Nietzsche
Heidegger yritti sanoa mitä he olivat jättäneet sanomatta tai piiloon
Boschin kehittelemä Dasein-analyysi (kirjoitus?)

Keskustelu:


Sorge/huoli
Terveys: toteuttaa pysyvää
Tarmo Kunnas: Martti Siirala: Zollikon seminaareiden perinne
Heideggerin henkinen romahdus
Ludwig Binswanger: toinen analyysi

Juha Himanka: Heideggerin tulkinta Husserlista


Husserl ei samaista: formaali/yleinen (GA58)
Eri mieltä: varmuus (mitä omataan) ja Angst (mitä ollan) (Descartes)
Husserl-luennot: Totuus ja todellisuus (GA20)
Logiikan tarkastelu: psykologian poisto
Loogiset tutkimukset - Aristoteles, LU (Untersungen)
"Séminaire de Zähringen" (1973)
Momentti (asianhaara/ der/das Moment)
Kokonaisuus ja osa (LU3)
29 Moment:a O&A:ssa
Stück/Moment idealistinen

Susanna Snell: Arendtin Heidegger-kritiikki


Metafyysikan synti: polittisuuden ja politiikan unohtaminen
Motivaatio: tärkein ero
Olemisen kysymys ei kiinnosta Arendtia
Human Condition, The Eichmann Case
Totalitarismin mahdollisuus

Keskustelu:


Aristoteles fronesis (praxis, poiesis): Arendt jättää pois

Leila Haaparanta: Carnapin ja Heideggerin kiista: Mikä olikaan kysymys?


Michael Friedman: Overcoming Metaphysics, A Parting of the Way: Carnap, Cassirer and Heidegger
Kumpikin traditio on uuskantilainen
Carnap: metafyysikkojen lauseet ovat mielettömiä. Em. Heidegger
Heidegger: metafyysikka on ensisijaisempi kuin logiikka
Keskusteluihin osallistuivat: Hermann Lotze (antipsykologismi), Frege, Bruno Bauch (Carnapin opettaja), Heinrich Rickert (Heideggerin:n opettaja), Hilbert, Husserl
Logisismi: (1) loogiset objektit "ideat", (2) aritmetiikka perustettava logiikkaan
Hussel: "puhdas" tietoisuus. Logiikan oikeuttaminen
Brouwer: matemaatinen intuitio
Becker, Heyting: logiikan radikaalliset uudistajat
Heidegger vastaa niukkaasti Carnapin kritiikkiin
Carnap: filosofia toiminta ei teoria
Husserl: negation käsite perustuu kokemukseen
Carnap: Tieteet esittavat teorioita --filosofia on väline

Sami Pihlström: Heidegger-reseptio suomalaisen analyyttisen filosofian perintteessä


Eino Kaila ei kuulu analyyttiseen filosofian perinteeseen
Kaila on Carnapin linjoilla
Ketonen: Heideggerin kieli poikkeaa syyttä tavallisesta. Heidegger syvällisempi kuin Sartre
von Wright: "eksistentaalifilosofian sanasto on hirveä"
Risto Vilko: Sein und Zeit löytyi luettuna von Wrightin kirjastosta
Saarinen: ensimmäinen Sartren ihailija
Raimo Tuomela: maininut Heideggerin
Ei enää täysin torjuva vastaanotto
Hintikka: The Problem of Truth in Contemporary Philosophy
Totuuden ilmaisemattomuus (Heidegger as Frege, Wittgenstein, Quine)
Ei voi sanoa, mitä tarkoittaa
Universaalikieli: Martin Kush/Hintikka
Rorty ja Derrida samalla tavalla ongelmallisia
Himanka: Ei sittenkään pyöri

Keskustelu:


Tarmo Kunnas: 60-luvulla ei saanut tutkia H:a Suomessa

Ari Hirvonen: Heidegger oikeuden edessä


"Voitaisiin"
Natsi, antisemitisti tai opportunisti
Etiikka; ontiset kysymykset
Odottavat ontologisten kysymysten vastaukset?
Oikeus: hoittaa asioiden toisen Daseinin puolesta
Laissa oleminen
Normin ylläpitäminen: auktoriteetti
Mitsein: etiikan pohja?
Hölderlin: onko maailmassa mittaa?
Meihofer
Dike (kreikkaa): ei oikeus, vaan järjestys, liitto, liitos
Kohtuus, oikeudenmukaisuus
'noomos', eetos

Keskustelu:


Voiko olla mieletön?
Mihin voi oikeus perusta?
Mitsein tai sein: tuleeko siitä Jumala?
Mitsein: kommunittarismin vaara?

Markku Koivusalo: Heidegger tuhlaajapojan ajattelun opettajana


läsnä kätkettynä
maagikko, natsivelho (Deleuze)
kyseenalainen (Bedenklich)
Akvinolainen: veritas est adaequatio rei
ihmettely
onko filosofialla metodi?
"Metakieli ja Sputnik, metalingvistiikka ja rakettitiede ovat samaa"
Jos on metodi, ei ole ajattelua
"Tiede ei ajattele"
Konfrontaatio

Esa Kirkkopelto: Zwischen -- Heidegger Kantin ja Hölderlinin välissä


Hölderlinin epäonnistuminen tragediansa kanssa (Empedokles)
Erään romantismin loppu (?)
Fundamentaalinen ontologia (Dasein)
Hölderlin palaa Kantiin (ks Hegel - uuskantilaisuus)
Heidegger vaikenee: pitää Kantin ja Hölderlinin erillään
Kyseesä on ajattelun ja runouden suhde
Daseinin äärellinen transcendanssi
Kantin perääntyminen radikaalisimman käänteen edessä
Heidegger joutuu itsekin perääntymään (die Frage nach dem Ding)
Daseinin transcendansallinen ilmiö: maailma
Objetktin ja objektivisuuden suhde ei määrity subjektista käsin
Kielen metafysiset rajoitukset ajavat taiteesen
Kieli: olennainen (runous) ja epäolennainen (joka päivä)
Runoilija ei pyri enää (Empedokleksen epäonnistumisen jälkeen) kumoamaan ihmisen ja luonnon erijakoisuuden
Hölderlin: runo ymmärtää omat rajansa, mitansa

Keskustelu:


On kysymys teologiasta
Jumala on idea (Kant: annettu mutta jo jumalan pakoa)

Susanna Lindberg: Heideggerin aika ja Nietzschen elämä


Strategiset toistot
1938-39 luentoja tuleville sotilaille
Nietzscheä ei voi käyttää natsismin oikeuttajana
Nietzsche: metafysikan huipentuma ja loppu
O&A:ssa Heidegger toistaa Nietzscheä. Ei enää v. 38-39
Historian hyöty ja haita elämälle (Nietzsche?)
Ero ihmisestä eläimeen: suhde aikaan?
Paikka: reviiri
Eläin elää presenssissä (Presenz perfekt)
Eläin unohtaa jatkuvasti. Ihminen voi unohtaa
Eläimellä on muisti -- sitä voi kouluttaa
Eläin on maailman armoilla. Ei voi vaikuttaa oneensa
Unohtamin on poisheittämistä
Ihminen on historiallinen
elämän laki on oikeudemukaisuus
Nietzsche: ihimisen arvo ei voi mitata, koska hän muuttuu jatkuvasti ja asettaa itse mitat (Kant: mittamaton)
elämän oleva kokonaisuus
epähistoriallisuus

Keskustelu:


Rakkaus: Nietzschen käsite
Nietzsche: ottaa todellisuuden halttuun
Heidegger: Nietzschellä on huono käsytys totuudesta
Elämä on oikeudenmukaisuuden palautaminen

Heikki Ikäheimo: Hegel heideggerilaisessa valo(ko)ssa


Intersubjektiviisuus
Vain se, mikä on objekti subjektille on oleva
Hegel: objekti ja subjekti ovat momentit (?)
Kyvyttömyys tehdä oikeutta intersubjektiviisuudelle (Dasein = yksilö)
Hegel: aikakäsitys luonnonfilosofian konteksti
Henki on käsite. Negaation negaatio ajan rakenteena
aika nyt-hetkien jono
intuitio
dimensiot menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus
minän aktiviteetti
Hegel: aika ei mateematisen figuraation tavoitettavissa
Heidegger: ekstaasit
Pelko, toivo, halu...
nälkä: tyydytäminen tulevaisuudessa, nykyisyyden määritteleminen tulevaisuuden valossa
toisen subjektin reduktio objektin (kyvyttömyys)
työ, työkalu, väline, välinestäminen, tarvike
"Das Mann"
anonyymi, kuka tahansa
Hegel: Heideggerille hyperkartesiolainen
Jos jossain O&A on mieletöntä, niin Hegelin kohdalla

Keskustelu:


Heidegger jättää asiat lukematta. Miksi?
Augustinuskin (Augustinusluennot)
Kristinuskon kiinnostava Heideggerille on henki -- kaukana kartesiolaisuudesta
Hegel: subjektiviinen henki, objektiivinen henki ja absoluttinen henki

Janne Kurki: Kiero katsaus Olemiseen ja aikaan Nikomakhoksen etiikan VI kirjan suunnasta


O&A:n projekti pysähtyy
Aristoteleksen olioiden(?) jako: on logos, tai ei ole
1. jakautuu: loogikka, episteme (empiristi)
sofia, episteme, fronesis, tekne, nous
järkeily (nousille ei puutu järkeä, vaan se ei järkele)
arkhai -- on aina noin, tai voisi olla toisenkin
nous ilman logosta
1924-25 luennot Platonista, sofisteista, ja Aristoteleksesta
Heidegger ei käsittele nousta
3 metafyysikan momenttia: Aristoteles, Descartes ja Kant
Nous strukturoi aikaa
Ei rationaalinen. Ei-ontologinen ydin
fronesis: prudentia viisaus
fenomenologinen lapsus
Castoriadis
Ei voi ajatella ilman aikaa, mitä ei ole ajassa
toinen ignoroitu käsite: fantasma
nous: toiseus

Keskustelu:


Heidegger hylkää "nous"n metafyysisenä
tilannetaju
skysofreenia: nous jaettaan kahtia
nous: ajan horisontti. Aika annettu. nous: kosketuspinta aikaan, ajanaisti
2 aistesis:ta, nous ilman logosta -- siitä ei voi paljon puhua

Pajari Räsänen: Tiessäänolo paikanolon tapana: "kielikuvan" tällä puolen


Heideggerin nuiva vastaanotto metafoora -käsiteelle
Heidegger liittää metaforan Platoniin ja Hegeliin, vaan ei Aristoteleen
1924 -luonto: metafoora ja Aristoteles
Teleion: valmis, lopunsaattu (telos: raja, eikä päämärä) -- entelekheia
übertragung metaferein (ylikantaa) -- meta: mit / kanssa - mukaan - myötä, yli
tuoda nähtäväksi
omaisuus
agathos - kathos: hyvä - paha
Dasein, wegsein
neologismi, uusi merkitys (teematisoidaan)
tulkitsee sanan, merkityksessa joka kuuluu jo, mutta teematisoimatta
meso: kohtuus

Keskustelu:


monimerkitys
metafora ylikorostettu
Link,
Conferences ToC
Girod Marc
Last modified: Mon Jan 19 09:29:16 EET 2004